В раздел „Методически указания“ са публикувани „Практически насоки по приложението на Наредбата за медицинската експертиза (Обн. ДВ. бр. 51 от 27.06.2017 г., … посл. изм. и доп. с ПМС № 225/12.07.2021 г., ДВ. бр. 59 от 16.07.2021 г.)“