УВАЖАЕМИ ДАМИ ГОСПОДА

Във връзка с участието Ви в открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на компютърна и комуникационна техника, инфраструктура, вътрешна и външна свързаност по места в органите на медицинската експертиза" по Проект BG051PO001-6.2.12 "Единна информационна система на медицинската експертиза в България" осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Ви уведомявам, че на 16.04.2013 г. в 11:30ч. в сградата на НЕЛК находяща се на бул "Иван Евстатиев Гешов " 15, в стая No11 ще се извърши отваряне на ценовите предложения по горепосочената процедура.

18.03.2013 г.

ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми дами и господа, по обявената процедура е направено разяснение, което може да намерите в долната част на тази страница като прикачен файл.


28.02.2013 г.

Национална експертна лекарска комисия обявява обществена поръчка - открита процедура с предмет :“Осигуряване на компютърна и комуникационна техника, инфраструктура, вътрешна и външна свързаност по места в органите на медицинската експертиза” поПроект BG051PO001-6.2.12 "Единна информационна система на медицинската експертиза в България” осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси".

Необходимата документация може да бъде намерена в долната част на тази страница, както и в "Профил на купувача"


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Осигуряване на компютърна и комуникационна техника, инфрастуктура, вътрешна и външна свързаност по места в органите на медицинската експертиза поПроект BG051PO001-6.2.12 "Единна информационна система на медицинската експертиза в България" осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ ПОДАЛИ ОФЕРТИ

Относно: Открита процедура с предмет: "Осигуряване на компютърна и комуникационна техника, инфраструктура, вътрешна и външна свързаност по места в органите на медицинската експертиза" поПроект BG051PO001-6.2.12 "Единна информационна система на медицинската експертиза в България” осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в цитираната по-горе процедура и на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомявам, че на 16.11.2012г., в 10.00ч. в сградата на НЕЛК, находяща се на бул. "Ив. Евст. Гешов" в стая № 11 ще се извърши отваряне на ценовите предложения по горепосочената процедура.


ДО УЧАСТНИЦИТЕ ПОДАЛИ ОФЕРТИ

Относно: Открита процедура с предмет: "Осигуряване на компютърна и комуникационна техника, инфраструктура, вътрешна и външна свързаност по места в органите на медицинската експертиза" по Проект BG051PO001-6.2.12 "Единна информационна система на медицинската експертиза в България" осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На осноивание чл. 39, ал. 3 от ЗОП, с настоящото ви информираме, че с решение №ОП-106/30.11.2012г. на директора на НЕЛК, горецитираната открита проицедура е прекратена на сонование чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП

Документите и информацията, свързани с възлагането и изпълнението на поръчката са свалени, съобразно с разпоредбата на чл. 22б, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки.