НЕЛК обявява открита обществена поръчка с предмет "Разработване, внедряване и пускане в експлоатация на единната информационна система на медицинската експертиза в България" по Проект BG051PO001-6.2.12 "Единна информационна система на медицинската експертиза в българия" осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

_______________________________________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Разработване, внедряване и пускане в експлоатация на единната информационна система на медицинската експертиза в България" по Проект BG051PO001-6.2.12 "Единна информационна система на медицинската експертиза в българия" осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

_______________________________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в oткрита процедура с предмет: "Разработване, внедряване и пускане в експлоатация на единната информационна система на медицинската експертиза в България" поПроект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България”осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, и на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомявам, че на 24.10.2012г., в 14.00ч. в сградата на НЕЛК, находяща се на бул. "Ив. Евст. Гешов" в стая № 11 ще се извърши отваряне на ценовите предложения по горепосочената процедура.

Поръчката е възложена

Документите и информацията, свързани с възлагането и изпълнението на поръчката са свалени, съобразно с разпоредбата на чл. 22б, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки.