Публикувана на 30.03.2018 г.

Указания за участие

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЯ и договор

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол от работата на комисията

Договор

Приложения към договор