Zoom in Regular Zoom out
 

Методически указания

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

НОВО! 

Допълване на методически указания по част VIII- Хирургични заболявания

УКАЗАНИЯ по прилагането на Приложение №2 към чл.63, ал.3 от Наредба за медицинската експертиза, изм. и доп. с ПМС №139/06.06.2019г., обн. ДВ., бр.46/11.06.2019г.

 

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

ПО ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА

Наредба за медицинската експертиза/НМЕ/ – ПМС№152/26.08.2018г.ДВ№64/03.08.2018г.

 

     Ръководството е предназначено за дейността на органите на медицинската експертиза-ТЕЛК, с оглед стандартизиране на тяхната практика при освидетелстването на хора с увреждания и практически решения по проблемни случаи.

 ОБЩА ЧАСТ

 Съгласно чл.5 ал.1 от ЗЗдравето Министъра на здравеопазването ръководи Националната система на здравеопазването и осъществява контрол върху дейностите по медицинска експертиза.

Съгласно чл.10 ал.1 т.5 от ЗЗдравето Регионалните здравни инспекции осъществяват дейности по планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза на територията на съответната област

Съгласно чл.25 ал.5 от ЗЗдравето Националната експертна лекарска комисия осъществява експертни, контролно-методически и консултативни дейности по експертизата на работоспособността

Съгласно чл.101 ал.2 от ЗЗдравето медицинската експертиза се организира и ръководи от Министъра на здравеопазването и РЗИ

Съгласно чл.101 ал.1 от ЗЗдравето за установяване на вида и степента на увреждане на деца до 16 годишна възраст и за лица придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО и за установяване степента на ТНР на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване на професионална болест се извършва медицинска експертиза

Съгласно чл.101 ал.6 от ЗЗдравето принципите и критериите на медицинската експертиза, както и редът за установяване вида и степента на увреждане, степента на трайно намалената работоспособност и за потвърждаване на професионална болест се определят с Наредба на Министерски съвет

Съгласно чл.109 от ЗЗдравето устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на РКМЕ се определят с Правилник на Министерски съвет

Съгласно чл.110 от ЗЗдравето контрол върху медицинската експертиза се осъществява от Националния съвет по медицинска експертиза, от Министъра на здравеопазването, Министъра на труда и социалната политика, НЗОК, НОИ, Регионални съвети по чл.111 от ЗЗдравето и РЗИ

Съгласно чл.105 ал.1 от ЗЗдравето ТЕЛК комисиите се откриват и закриват от Директорите на РЗИ съгласувано с Министъра на МЗ към държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и диспансери, а по ал.2 ТЕЛК комисиите са структурни звена на лечебните заведения към които са открити.

   В съответствие с гореизложените текстове въпроси касаещи администриране дейността на ТЕЛК комисиите, РКМЕ и ЛКК /по области/, както и въпроси от структурно-организационен характер, са изцяло от компетентността на директорите на РЗИ и директорите на лечебните заведения, чиито структурни звена са ТЕЛК комисиите и имат разкрити и ЛКК комисии.

 

 

 1. МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ОТНОСНО МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОТПРАВНИТЕ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ/ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В % - Приложение № 2 към чл.63 ал.3 от НМЕ

 

Практически указания и препоръки по въпроси относно приложението на т. IV от Методиката: За лицата, при които най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане е 80% или над 80%/и ако той не е 100%/ и които имат едно или повече съпътстващи заболявания, за всяко от които е посочена отправна точка от над 50%, общата оценка на ТНР/ВСУ се определя,  като за основа се вземе най-високия процент/80% или над 80%/ и към него се прибавят 20% от сбора на процентите на останалите увреждания/това са уврежданията с оценка над 50%/

Примери по реда и хронологията на Приложение № 1 към чл.63 ал.1

Част 1 – Заболявания на Опорно-двигателния апарат и Част 8 - Хирургични заболявания:

Пример 1:

Експертизираното лице има 4 увреждания, както следва:

 1. Загуба един долен крайник на ниво подбедрица, при незадоволително състояние на функцията на ампутационния чукан и коленната става, следва оценка пот.8, р.9, ч.1 на НМЕ/18г. – 80%
 2. Състояние след исхемичен мозъчен инсулт в басейна на дясната средна мозъчна артерия, с остатъчна левостранна хемипареза средна степен следва оценка по т.2.4.3, ч.7 на НМЕ/18г. – 75%
 3. Варикозни вени на един долен крайник с траен оток и трофични изменения, без рани, Хронично венозна болест IV клас по СЕАР – следва оценка по т.1.3.2.1, р.III ч.8 на НМЕ/18г. – 40%
 4. Генерализирана остеопороза без спонтанни фрактури, при Т-скор над -2,5, оценена по т.1, р.X, ч.9 на НМЕ/18г. – 30%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него се прибавят 20% от 75% - 15%, т.е. краен % – 95%

Пример 2:

Експертизираното лице има 2 увреждания, както следва:

 1. Състояние след комплексно лечение по повод Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка по т.1.1.1., р ХI, ч.8 на НМЕ/18г. – 80% за първите две години от установяване на заболяването
 2. Инсулинозависим Захарен диабет с едно ослужнение, следва оценка по т.2.3.1, р.I, ч.9 на НМЕ/18г. – 60%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него се прибавят 20% от 60% - 12%, т.е. краен % – 92%

Пример 3:

Експертизираното лице има 3 увреждания, както следва:

 1. Състояние след комплексно лечение по повод Злокачествено новообразувание на яйчника, в третата година след верифициране на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка по т.3.1.2., р ХI, ч.8 на НМЕ/18г. – 80%
 2. Варикозни вени на един долен крайник с траен оток, пигментация, трофични изменения и белези от заздравели рани, с наличие на активен улкус, Хронична венозна болест VI клас по СЕАР – следва оценка по т.1.4.1, р.III, ч.8 на НМЕ/18г. – 60%
 3. Намалена зрителна острота на двете очи, оценена по р. I, ч.5 на НМЕ/18г. – 55%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него се прибавят 20% от 60%+55% - 23%, т.е. краен % – 100%/съгласно т.V от Методиката, процента на ТНР/ВСУ не може да бъде по-висок от 100%/

Пример 4:

Експертизираното лице има 3 увреждания, както следва:

 1. Състояние след операция по повод Злокачествено новообразувание на правото черво/с извеждане на дефинитивен анус претер/, без данни за рецидив и дисеминация, при давност надвишаваща 5 години, следва оценка съгласно Забележка от р.XII, ч.8 на НМЕ/18г. – 50%
 2. За дефинитивен дебелочревен анус претер, следва оценка т.6.2, р.VI, ч.8 на НМЕ/18г. – 80%
 3. Състояние след едностранно ендопротезиране на тазобедрена става, следва оценка по т.1 р.IX ч.1 на НМЕ/18г. – 50%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него не се прибавя нищо, тъй като съгласно т. IV от Методиката, едното или повече съпътстващи заболявания нямат оценка над 50%, т.е. краен % - 80%

 Част 2 – Психични заболявания

Пример 1:

Експертизираното лице има 2 увреждания, както следва:

 1. Параноидна шизофрения, с настъпила умерено изразена емоционално-волева промяна на личността, затрудняваща значително социалната му адаптация, следва оценка по т.2.2, р.ІІІ , част 2 на НМЕ/18 г. - 80%,
 2. Наскоро преживян мозъчен инсулт, без остатъчен неврологичен дефицит, следва оценка по т.5, ч.7 на НМЕ/18г. - 50%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него не се прибавя нищо, тъй като съгласно т. IV от Методиката, едното или повече съпътстващи заболявания нямат оценка над 50%, т.е. краен % - 80%

Пример 2:

Експертизираното лице има 3 увреждания, както следва:

 1. Органично-мозъчна промяна на личността – тежко изразена, в резултат на многогодишна алкохолна интоксикация следва оценка по т.2.3.1, р.І, ч.2 на НМЕ/18г. - 80%
 2. Симптоматична епилепсия – редки генерализирани епилептични пристъпи с интервали от месеци, следва оценка по т.4.3, ч.7 на НМЕ/18г. - 60%
 3. Хроничен хепатит, умерена степен на активност, следва оценка по т.1.2, р.ХV, ч.9 на НМЕ/18г. – 30%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него се прибавя 20% от 60%, т.е. краен % - 92%

Оценката, определена за Хроничен хепатит –30%, не се прибавя в изчисленията защото не е над 50%.

      Част 3 – УНГ болести

      Пример 1:

Експертизираното лице има 3 увреждания, както следва:

 1. За глосектомия при резекция на езика, следва оценка по т.9.3, ч.3 на НМЕ/18г. – 80%
 2. За тежка форма на бронхиектазии, следва оценка по т.3.1, р.ІІ на ч.6 на НМЕ/18г. – 80%
 3. За Епилепсия- ГТКП с честота през месеци, следва оценка по т.4.2, ч.7 на НМЕ/18г. – 40%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него се прибавя 20% от 80% - 16%, т.е. краен % - 96%

 Част 4  - Заболявания на сърдечно - съдовата система:

Пример 1:

Експертизираното лице има 4 увреждания, както следва:

 1. Инфаркт на миокарда в първата година от реализирането му, следва оценка по т.4 р. І част 4 на НМЕ/18г. – 80%
 2. Загуба на ръка на ниво радиокарпална става, следва оценка по т.7, р.VІІІ, ч. 1 на НМЕ/18г. – 60%
 3. Дегенеративни промени на гръбначния стълб с ограничени функционални нарушения, следва оценка по т.4.1, Раздел ІV, Част 1 на НМЕ/18г. – 10%
 4. Слабинни , бедрени, пъпни следоперативни хернии, при липса на противопоказания за оперативна корекция/средна до 15 см/, следва оценка по т.1.2, Раздел VІІІ, Част 8 – 20%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него се прибавя 20% от 60% - 12%, т.е. краен % -92%

        Пример 2:

Експертизираното лице има 3 увреждания, както следва:

 1. При прояви на сърдечна недостатъчност от ІV ФК по НИХА, следва оценка по т.5 РазделІ Част 4 на НМЕ/18г. – 91%
 2. Смущения в изпразването на пикочния мехур/ретенцио урине/ включително постлъчеви увреждания за четвъртата година след операцията, следва оценка по т.3.1.3 Раздел ІХ Част 8 на НМЕ/18г. – 65%
 3. Фрактури или деформации на таза слабо затрудняващи движението, следва оценка по т.3.1 Раздел ІV Част 1 на НМЕ/18г. – 20%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 91% и към него се прибавя 20% от 65% - 13%, т.е. краен % -100 % /съгласно т.V от Методиката, процента на ТНР/ВСУ не може да бъде по-висок от 100%/

Пример 3:

Експертизираното лице има 3 увреждания на сърдечно-съдовата система и на други органи и системи - 80%, 50% и 50%. Крайният процент е 80%, тъй като не се прибавят едно или повече съпътстващи заболявания, които не са над 50%.

       Част 5 – Очни болести

       Пример 1:

Експертизираното лице има 3 увреждания, както следва:

 1. За непоправима птоза на двете очи, следва оценка по т.2.2, ч.5 на НМЕ/18г. – 91%.
 2. За злокачествен очен тумор от 3-та до 5-та година от диагностицирането му, следва оценка по т.6, б, р.VІІІ, ч.5 на НМЕ/18г. – 71% .
 3. За хронична венозна болест на двата крака, следва оценка по т.1.1.2, р.ІІІ, ч.8 на НМЕ/18г. – 20%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 91% и към него се прибавя 20% от 71% - 14,2%, т.е. краен % - 100%

/съгласно т.V от Методиката, процента на ТНР/ВСУ не може да бъде по-висок от 100%/

Част 6 – Белодробни болести и Част 9 – Вътрешни болести

Пример 1:

Експертизираното лице има 4 увреждания, както следва:

 1. За персистираща тежка бронхиална астма, следва оценка по т.3, р.ІV, ч.6 на НМЕ/18г. – 80%
 2. За инсулинозависим захарен диабет  с едно усложнение, следва оценка по т.2.3.1, р.І, ч.9 на НМЕ/18г. – 60%
 3. Загуба на един палец, следва оценка по т.29, р.VІІІ, ч.1 на НМЕ/18г. – 30%
 4. За хипотироидизъм не добре компенсиран следва оценка по т.2.2, р.ІІ, ч.9 на НМЕ/18г. – 30%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него се прибавя 20% от 60% - 12%, т.е. краен % -92%

       Пример 2:

Експертизираното лице има 4 увреждания, както следва:

 1. За акромегалия тежка степен с ангажиране на две органни системи, следва оценка по т.1.3.2, р.V, ч.9 на НМЕ/18г. – 80%
 2. За практическа глухота/от 65 до 90dВ СЗ/, следва оценка по т.2.2, р.І, ч.3 на НМЕ/18г. – 60%
 3. За увреждане на нервус аксиларис, следва оценка по т.11.1.1, ч.7 на НМЕ/18г. – 10%
 4. За хронична бъбречна недостатъчност Іст., следва оценка по т.5.2, р.ХІХ ч.9 на НМЕ/18г. – 60%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него се прибавя 20% от 60+60 -120 ; 20% от  120 е равно на 24;, т.е. краен % - 100% /съгласно т.V от Методиката, процента на ТНР/ВСУ не може да бъде по-висок от 100%/

 Част 7 – Нервни болести

Пример 1:

Експертизираното лице има 3 увреждания, както следва:

 1. За тежка степен на долна дясна монопареза при състояние след полиомиелит, следва оценка по т.2.6.4, ч.7 на НМЕ/18г. – 80%.
 2. За горна дясна монопареза- средна степен при състояние след полиомиелит, следва оценка по т.2.6.3, ч.7 на НМЕ/18г. – 60%
 3. За лумбосакрална радикулопатия, следва оценка по т.15, ч.7 на НМЕ/18г. – 30%.

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане  – 80% и към него се прибавя 20% от 60% - 12%, т.е. краен % -92%

 

 1. МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТНР/ВСУ В % - Приложение № 1 към чл.63 ал.1

 Практически указания и препоръки по Приложение № 1 към чл.63 ал.1 на НМЕ – Отправни точки за оценка на ТНР/вид и степен на увреждане в проценти

 

ЧАСТ ПЪРВА

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

   За определяне на трайно намалена работоспособност и степен на увреждане по НМЕ основно изискване е наличието на трайни функционални нарушения от страна на съответния орган или система. Поставената диагноза, преживяното счупване или оперативна интервенция сами по себе си не обуславят трайно намалена работоспособност. Трайно намалената работоспособност и степен на увреждане се определят въз основа на останалите трайни функционални нарушения след проведеното лечение, въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло.

Начинът на определянето на трайно намалената работоспособност по част І на отправните точки изисква ортопедичен преглед на лицето със съответни измервания – ъглометрии и сантиметрии на обема на движение в съответната става, разлика в дължината на крайниците, симптомите на От и Шобер за гръбначния стълб и др. Пациентът се преглежда съблечен, а измерванията са точни и се извършват според установената Методика/.

Указанията на Отпревните точки към част І са достатъчно конкретизирани и пояснени в Раздел І – Общи правила и в съответните забележки, включени в текста и в края на всеки раздел.

За изключителни случаи се допуска използването на най-близката според функционалния дефицит и тежестта на увредата отправна точка, което обаче трябва да бъде съответно аргументирано и да отговаря на действителното състояние на лицето.

Доброто познаване на Отправните точки и Методиката от експертите е задължително условие за правилна експертиза на работоспособността на опорно-двигателния апарат

                 МЕТОДИКА И ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА

    ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ПРИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК И НЕЛК

       Обемът на движенията в ставите е основен параметър на двигателната функция. Извършва се с класическа ъглометрия по системата С,Ф,Р със стандартен универсален ъгломер при стандартни изходни /нулеви/ позиции за всяка става и при стандартно положение на раменете на ъгломера. При измерването тялото е в анатомична позиция – долните крайници са приближени един към друг, като ходилата са допрени до началото на пръстите, горните крайници висят свободно покрай тялото с длани обърнати напред. Главата стои така, че равнината прекарана през долния ръб на орбитите и горния ръб на външните слухови отвори лежи хоризонтално.

По системата С,Ф,Р движенията се обозначават кодово с началната буква на равнината, в която се извършва движението: С – сагитална, Ф – фронтална и Р – ротация. Обемът на движение се регистрира с три цифри, които обозначават изходната позиция /в средата/ и обемът на движение в едната и в другата посока в съответната равнина /записват се пред и след цифрата на изходната позиция/.

Обемите на екстензията, абдукцията и външната ротация се отбелязват първи /преди изходната позиция/, а обемите на флексията, аддукцията и вътрешната ротация – последни /след изходната позиция/. Например: нормален обем в раменна става в сагиталната равнина /екстензия – флексия/ се записва С=60-0-180.

При налична контрактура измереният ъгъл на контрактурата се записва в средата. Например флексионна контрактура по Томас в тазобедрена става от 20 градуса при възможна флексия 90 градуса в сагиталната равнина се означава като С=0-20-90.

Прилагаме нагледна таблица за начинът на измерване обема на движение в ставите на опорно-двигателния апарат с ъглометрии и сантиметрии и физиологичните норми./Приложение №1/

Раздел ІІ – Хроничен остеомиелит

Оценката се аргументира с описан клинико-експертен преглед и документация от клинично проследяване на състоянието с епикризи, амбулаторни листа от прегледи, рентгенографии, лабораторни и микробиологични изследвания.

Раздел ІV

Гръбначните увреждания се оценяват по ч.І само по ортопедичен функционален дефицит и рентгенографии. Не се допуска обща оценка по ч.І и ч.VІІ за неврологична патология.

Шиен отдел на гръбначен стълб се оценява само по ортопедичен функционален дефицит, като се има предвид, че това е най-подвижната част на гръбначния стълб. Обикновено патологията е от неврологичен характер, който се оценява по ч.VІІ.

При остеосинтезирани, фиксирани прешлени с остеосинтезен материал, състоянието може да се приравни към Блок прешлени, независимо от причината за остеосинтезата.

Раздел VІІ

Болест на Чандлър

Оценките за асептична некроза на бедрените глави в остър стадии се оценяват по раздел VІІ, независимо, че функционалния дефицит все още може да не е тежък.

Основанието е профилактика на разрушаване на бедрената глава в този период.

След завършване на процеса оценката е като за вторична коксартроза по ч.9 т.17.

Раздел VIII и Раздел IX

Оценката се извършва според установения и описан ортопедичен функционален дефицит на ставите, документиран задължително и с рентгенографии с име и дата /или копие от диск/.

Адекватните за възрастта дегенеративни промени не се оценяват по НМЕ.

Към ампутирани пръсти могат да се приравнят само тежка контрактура на пръсти в нефункционално положение, водеща до невъзможен захват, документирани с описан статус и рентгенографии.

В останалите случаи оценката е по функционален дефицит.

Ендопротезирани две тазобедрени стави се оценяват с 75%, независимо дали са или не са на  симетрични стави.

 

ЧАСТ ВТОРА

ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ

  Отслабена годност на мозъчната активност не следва да се приема,  ако не е доказано заболяване /мозъчно, соматично/, което би могло да я обуслови.  Понякога неправилно органично-мозъчното психично смущение се определя като отслабена годност на мозъчната активност, при наличие на сигурни данни за добре очертани паметови смущения. Тези състояния следва да се оценяват по т.2 на раздел І.

Органично-мозъчна промяна на личността е едно от най-често срещаните увреждания в раздел ІІ, свързано с разпространени мозъчни заболявания /мозъчно-съдови заболявания, дементни процеси и др./ Най-често тези болни не са били хоспитализирани в психиатричен стационар и в повечето случаи това не е необходимо за доказване на психичното увреждане. Много важно е да бъде осъществен и отразен в документацията подробен психичен статус, както и психиатрична анамнеза, подкрепени от психологично изследване. В случай, че има  големи разминавания при обективизиране на състоянието, може да се изиска нов психиатричен преглед. При оценяване на деменнциите, особено при напредналите процеси, следва да се акцентира върху изясняване на личностовото функциониране /ориентация, критичност, контрол на поведението, смущения на подтиците и настроението, интелектуално-мнестично снижение и т.н./, а не върху вида на дементния процес.

Леките степени на умствена изостаналост при интелектуален квотиент 60-70, следва да се оценяват диференцирано според социалната  адаптация на лицата /най-вече трудовата адаптация /, както и поведението им.  Освен медицинската документация, много полезна информация се получава от извършените социални анкети.  При тежка и дълбока умствена изостаналост по правило се определя и чужда помощ

В медицинските документи на болни с хронифицирали психози, много често се прилагат т.н. етапни епикризи, в анамнестичната част на които са разказани различни данни за болестта – начало, симптоми, обостряния, осъществени хоспитализации, без да са приложени съответните епикризи, които следва да се изискат и приложат в документацията, за да има възможност обективно да се обсъди и оцени ходът и продължителността  на заболяването, честотата, характерът и тежестта  на обострянията. Трябва да се има предвид, че не всички афективни разстройства /F 30-39/ могат да се обсъждат в раздел ІІІ, ч.ІІ на Наредбата за медицинска експертиза. Тук следва да се оценяват само психотичните състояния, като се отграничават от невротичните /напр. липса на критичност/.  При анализа на приложените документи /амбулаторни листове, епикризи, етапни епикризи/ да се отчита наличието на минимално изискуемите според критериите на МКБ-10  симптоми, както и продължителността  на симптоматиката /напр. две седмици при депресивен епизод на РДР/.

След отзвучаване на психотичен епизод при афективна психоза в условията на раздел ІV, следва да се определят 30% т.н.р /ВСУ/, независимо, че няма обективизирана симптоматика. Срокът на инвалидността в тези случаи задължително е две години.

Раздел V – Аутистично разстройство, касае лица, навършили 16 години. Следва да се кодира с F 84, поради липса на код за възрастни в МКБ-10.

Трябва да се избира внимателно моментът на инвалидизиране на невротично болните. По-леките и с по-малка продължителност /обичайно до две години/ случаи не са включени в отправните точки, поради неизчерпани възможности за лечение и наличие на потенциал за възстановяване на обичайното функциониране.  При доказване продължителността и тежестта на страданието, следва да се изискат и анализират всички медицински документи за провежданото медикаментозно и психотерапевтично лечение, вкл. протоколи за провеждани психотерапевтични сесии.

Смисълът на поставените изисквания, за доказване на алкохолна зависимост в забележките на раздел VІІ, е да ангажира вниманието и интересът на болните за преодоляването й, а не да  поощрява и възнаграждава злоупотребите. Изисква се комплексно проведено лечение за въздържане от алкохол, за което следва да бъдат приложени съответните медицински документи.  Обичайна практика е, такива болни да бъдат хоспитализирани и лекувани за дезинтоксикация и преодоляване на абстинентната симптоматика, което само по себе си не представлява комплексно лечение. При вече настъпила органична промяна на личността, състоянието се оценява по раздел І, част ІІ, а соматичните и неврологични увреждания  по съответните профили.

За доказване на зависимост към психоактивни вещества /наркомания, токсикомания/, съществуват същите изисквания, както при алкохолната зависимост. Необходимо е провеждането на комплексно лечение, отразено в медицинската  документация.

При оценка на умствената изостаналост у деца /лица до 16-годишна възраст/, оценката се определя по т.1 на раздел VІІІ /раздел ІХ по новата наредба от 03.08.2018 година/.  Погрешно е определянето й по раздел ІІ /за лица над 16 години/.  При съмнение в достоверността на първичната медицинска документация или непълна такава и несъдействие на лицата и техните родители при обективизиране на състоянието им в комисиите, следва да бъдат насочвани към детска психиатрична клиника.

За доказване на Генерализирано разстройство на развитието /Детски аутизъм/, не е достатъчна медицинска документация, съдържаща един амбулаторен лист. Необходимо е проследяване на състоянието, по възможност от детски психиатър, подробно отразяване в документацията /от амбулатория или стационар/ на анамнестичните данни,  с насоченост към функциониране в семейството и училището, както и на обективното състояние, вкл. и в психологично изследване. При обсъждане необходимостта от чужда помощ /да или не/, следва да се отразяват съответните мотиви.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

Процентът на трайно намалена работоспособност /степен на увреждане/ във връзка със заболяванията на сърдечно-съдовата система се определя в зависимост от:

а/степента на функционален дефицит /функционален клас /ФК/ на сърдечна недостатъчност /СН/

б/вида на заболяването- eтиология, ход, протичане, стадий, еволюция, прогноза и т.н.

При извършване на медицинската експертиза на заболяванията на сърдечно-съдовата система, в съответствие с чл.62 от НМЕ/10 г.изм.ДВ № 64/18г. се следват три основни насоки,в зависимост от това,дали ЕР се постановява въз основа на представената медицинска документация,или при необходимост след личен преглед на освидетелствуваното лице:

- подробна клинико-експертна анамнеза, касаеща състоянието на хемодинамиката/от посочените в медицинската документация данни или при личен преглед на лицето/,

- задълбочен клиничен преглед, обективизиращ състоянието на сърдечно-съдовата система/от посочените в медицинската документация данни  или при личния преглед на лицето/

- интерпретация на насочени лабораторни и функционални изследвания и данни от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на сърдечно -съдовата система и на организма като цяло.

-Подробната клинико - експертна анамнеза,отразена в медицинските документи или при осъществяването на личен преглед на лицето, касаеща състоянието на хемодинамиката обхваща сегашна анамнеза, минала анамнеза, фамилна анамнеза и рискови фактори.

Сегашната анамнеза подробно  дава представа за настоящите оплаквания на освидетелствуваното лице по отношение на състоянието на сърдечно-съдовата система - давност на заболяването, провеждано амбулаторно или стационарно изследване и лечение, оплаквания, касаещи физическия капацитет на лицето, обемът на физическо натоварване, който е във възможностите на лицето, пълна  анамнестична характеристика на евентуална гръдна болка - по локализация, провокиращ момент, ирадиация, времетраене, придружаваща вегетативна симптоматика, нужда от бързодействуващи нитрати, стойности на артериалното налягане - максимално и обичайно измервани, честота на евентуални присъпи от ектопичен ритъм, междупристъпен интервал, начин на копирането им, противорецидивна терапия, давност на евентуална интервенция, вид на интервенцията, ефект от нея, провеждано лечение по вид на медикаментите. Особено внимание се обръща на фамилната обремененост и на рисковите фактори, тъй като те имат важно място при експертизирането на болестите на сърдечно-съдовата система./Анамнезата е насочена, в зависимост от конкретното заболяване на сърдечно-съдовата система/.

-  Задълбоченият клиничен преглед на сърдечно - съдовата система за нуждите на експертизата,отразен в  приложената медицинска документация или осъществен при личния преглед на освидетелствуваното лице  съответствува на общоприетите пропедевтични способи и не се  отличава от този, провеждан за нуждите на диагностиката и терапията в клиничната практика. Особено внимание се обръща на наличието или на остъствието на диспнея и цианоза в покой и при усилие, наличието на  югуларен застой, на състоянието на белия дроб по отношение на застойна сърдечна недостатъчност, на сърдечния ритъм и честота , на харастеристиката на сърдечните тонове и евентуална шумова находка, на стойностите на артериалното налягане, на наличието или на остъствието на органомегалия  /застоен черен дроб,далак/ на състоянието на долните крайници по отношение на периферен застой и т.н.

- Медицински документи, консултации и изследвания, необходими при извършване на експертизата на болестите на сърдечно - съдовата система:

Таблицата за определяне на трайно намалената работоспособност /степен на увреждане при болестите на сърдечно - съдовата система, е изградена на функционален принцип. Тъй като процентът т.н.р. /ст.на увр/  се определя в зависимост от вида на заболяването и степента на функционалния дефицит /функционален клас на сърдечна недостатъчност/, медицинските документи, необходими за експертизата на болестите на сърдечно-съдовата система следва да бъдат обособени в две направления:

Първо - доказващи диагнозата изследвания .

Второ - обективизиращи степента на функционален дефицит изследвания при хемодинамичните отклонения в резултат на  определени заболявания на сърдечно - съдовата система.

Забележка: Медицинските документи, консултации и изследвания, необходими за извършване на медицинската експертиза на болестите на сърдечно-съдовата система са разработени от НЕЛК с участието на националния консултант по Кардиология стандарти за подготовка за медицинска експертиза на болестите на  ССС на лица под и над 16 годишна възраст,съобразени с Наредба № 3 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК.

Раздел  І - Органични сърдечни увреди

Необходими медицински документи и изследвания,като се съобрази вида на конкретното заболяване на ССС:

- Етапна епикриза

- Консултация с кардиолог

-  ЕКГ

-  Ехокардиография с оценка на наличието или остъствието на диастолна и/или систолна дисфункция

- Работна проба /ВЕТ, тредмил-при контраиндикации ,Холтер, ЕКГ/- оценката на коронарния резерв и физически капацитет е задължителна  при  клиничните форми на коронарна болест на сърцето. При необходимост и при липса на контраиндикации работна проба се провежда и с оглед обективизирането на синдром на сърдечна недстатъчност,чрез  оценка на физическия капацитет на лицето

- епикриза от остра фаза на миокарден инфаркт/ако се обсъжда такъв/

- епикризи от болнично лечение по повод сърдечно заболяване/ако има такава в последните 12 месеца/

/Епикризи от проведено болнично лечение по повод на сърдечно заболяване не са задължителни тъй като терапевтичният подход може да бъде амбулаторен или стационарен в зависимост от преценката на лекуващите лекари и характера на заболяването/.

Раздел ІІ -Сърдечни вмешателства

-Етапна епикриза

-Консултация с кардиолог

-Ехокардиография с оценка на наличието или отсъствието на диастолна и/или систолна дисфункция

-Работна проба след интервенцията/при коронарно болни/

-Епикриза от болнично лечение с описан оперативен протокол

-Инвазивно изследване/ако има такова,проведено за нуждите на терапията/.Инвазивно изследване за нуждите на медицинската експертиза не е показано.

Раздел ІІІ –Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда,без реакция

-ЕКГ

-Ехокардиография

Раздел ІV-Чужди тела в сърдечния мускул с повлияване на сърдечните функции

-По реда на Раздел І

Раздел V-Ритъмни и проводни нарушения

-ЕКГ

-Ехокардиография с оценка на наличието или отсъствието на диастолна и /или систолна дисфункция

-Холтер-ЕКГ

-Консултация с кардиолог

-Етапна епикриза

Раздел VІ-Артериална хипертония

-Консултация с кардиолог

-Етапна епикриза

-ЕКГ

-Ехокардиграфия с оценка на наличието,или отсъствието на диастолна и/или систолна дисфункция.

-Холтер на РР /незадължително/

-Очни дъна

-креатинин,урея,йонограма

-изследване за микроалбуминурия /незадължително,при насоченост/

-Доплер на каротидните артерии /незадължително,при насоченост/

-Доплер на периферните артериални съдове /незадължително при насоченост/

Раздел VІІ-Функционални кардиоваскуларни синдроми

-Етапна епикриза

-Консултация с кардиолг

-Пропедевтична проба за ортостатизъм с измерване на РР в легнало,седнало и право положение на тялото

Раздел VІІІ-Неупоменати заболявания на сърцето

-По аналогия с Раздел І

Част ІV на Таблицата на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност /степента на увреждане/ в проценти е изградена на функционален принцип, поради което оценката зависи не само от вида на съответното заболяване на сърдечно -съдовата  система, но преди всичко от функционалния дефицит установен във връзка с конкретното увреждане на ССС.  ТЕЛК задължително следва да мотивира определеният от нея процент,като посочи основанията си за избор на  конкретен процент по конкретна отправна точка.

Раздел І - Органични сърдечни увреди

Мотивирането на конкретната оценка   по този раздел, следва да бъде съобразено освен със съответния функционален клас на синдром на сърдечна недостатъчност /функционален клас стенокардия/ и с необходимостта или липсата на необходимост от медикация, наличието или отсъствието на ефективност на  хемодинамичния отговор при лечение, наличието или отсъствието на систолна и /или диастолна дисфункция,наличието или отсъствието на белези за периферен застой.

Раздел ІІ - Сърдечни вмешателства

С изключение на т.1, която обхваща случаите на сърдечни вмешателства без хемодинамични  нарушения и усложнения след интервенцията, процентът т.н.р /степен на увреждане/  в останалите случаи се определя в зависимост от функционални клас на сърдечна недостатъчност  или стенокардия след интервенцията по аналогия с Раздел І т. 2-5 и от степенната изразеност на останалите усложнения,ако има такива.

Раздел ІІІ - Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда оздравели без реакция не обуславят процент т.н.р./степен на увреждане.

Раздел ІV - Чужди тела в сърдечния мускул с повлияване на сърдечните функции - процентът на т.н.р. се определя  зависимост от функционалния клас на сърдечна недостатъчност - по реда на Раздел І т.1-5.

Раздел V – Ритъмни и проводни нарушения - вземат се предвид както степента на функционален клас на сърдечна недостатъчност /във връзка с РазделІ/на фона на ритъмно - проводните нарушения, така и характера и вида на ритъмно - проводното нарушение и/или честотата на документираните  рецидиви от ектопичен ритъм.

Раздел VІ - Артериална хипертония - Вземат се предвид степента и стадия и формата на Артериалната хипертония , броя на  ангажираните таргетни органи, повлияването  или неповлияването от медикаментозно лечение, рисковите фактори, вида и тежестта на основното заболяване в случаите на симптоматична Артериална хипертония.

Раздел VІІ - Функционални кардиоваскуларни синдроми - вземат се предвид наличието или липсата на ортостатизъм.

Раздел VІІІ - Неупоменати заболявания на сърцето - оценката на работоспособността /степента на увреждането е в зависимост от степента на функционален дефицит - функционален клас на синдром на сърдечна недостатъчност.

ЧАСТ ПЕТА

ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

   Основен принцип в медицинската експертиза е освидетелстване да се извършва на доказано хронично очно заболяване,проследявано и лекувано във времето,описано в представените медицински документи.Трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане се определя по доказан функционален дефицит,а не само по диагноза.

1.Зрителната острота се отчита след най- добра корекция за всяко око поотделно с корекционни очила или лещи.

2.Периферното зрение се определя след изследване на пълно поле 180 градуса с компютърен или Кугел периметър.  Стеснението се изчислява сумарно,с изключение на посочените в отделни отправни точки промени в зрителното поле.

3.Атрофични промени в папилата  или самия зрителен нерв се оценяват след доказване със съответни изследвания-ФА, ОСТ или ЯМР при необходимост.Предвид се вземат и промените в централното и периферно зрение.

4.Оценката при онкологични заболявания зависи от началото на заболяването,вида му и функционалния дефицит на засегнатото око.

5.При деца на които не може да се извърши преглед по обичайния начин, при оценката се вземат впредвид описаните прегледи и изследвания в съответната клиника, в която е лекувано или се лекува детето. Наблюдава се поведението на детето в непознатата обстановка - следи ли присъстващите, заглежда ли се, рисува ли ако е по-голямо.

Чужда помощ се определя в зависимост от функционалния дефицит на зрителния орган, а не от възрастта.

ЧАСТ ШЕСТА

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

Раздел І

Счупвания на ребра и деформация на гръдния кош

1.Да има  приложен актуален АКР.

Раздел ІІ

Бронхиектазии като самостоятелно заболяване/доказани бронхологично или с КТ/

1.Необходимо е консултация с гръден хирург,прилагане на амб.листове за обостряния и лечение,епикризи.

Раздел ІІІ

Пневмокониози

1.КТ на белите дробове,актуални изследвания на ФИД и АКР.

Раздел ІV

Бронхиална астма

 1. Спазване на описаните указания  в отправните точки на НМЕ2018год.

2.Прилагане на амбулаторни листове от ОПЛ и пулмолог за обостряния и лечение,рецептурна книжка,актуални изследвания на ФИД и АКР.

Раздел V

Злокачествени новообразувания на дихателната система и на гръдните органи

1.Етапна епикриза от онкодиспансер

Раздел VІ

Туберкулоза

1.Етапна епикриза от ТУБ диспансер по отношение на клинично състояние,терапия и контролни Ро графии на бял дроб.

Раздел VІІ

Саркоидоза

1.Консултация с пулмолог за проследяване на клиничната картина,провежданото лечение,кръвни показатели е Ро графии.

Раздел VІІІ

Белодробен тромемболизъм

1.КТ или SPOT/КТ на белите дробове,изследвания на протромбиново време и ИНР,амбулаторни листове от пулмолог,провеждано антикоагулантно лечение,актуален АКР.

Раздел ІХ

Хронична обструктивна белодробна болест

1.Контрол на полисомнография след ползване  на SPAP,ФИД,АКР,амбулаторни листове от ОПЛ и пулмолог за обостряния и провеждано лечение,рецептурна книжка.

Раздел Х

Други болести на белия дроб

1.Абулаторни листове от пулмолог,епикризи,провеждано лечение.

ЧАСТ СЕДМА

НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Оценката на трайна намалената работоспособност /вид и степен на уврежданията/ при нервните болести се определя от остатъчния неврологичен функционален дефицит, а не от нозологичните единици.

Това предполага в Експертните решения да се описва пълен и точен неврологичен статус, от който да могат да се определят уврежданията, които да се поставят в съответната отправна точка.

 1. Злокачествени и доброкачествени новообразувания на нервната система.

Само в тази точка до т.1.4 до 2-рата година оценката е съобразена с времето от установяване на заболяването до деня на освидетелстването.

т.1.4 след втората година следва да се прецизира остатъчния неврологичен функционалане дефицит.

В т.1.4 – при доброкачествени новообразувания с хронично рецидивиращ ход и многократни оперативни интервенции състоянието се приравнява към т.1.3. Тук се отнасят чести рецидиви, многократни оперативни интервенции, провеждани химиотерапии или телегаматерапии.

В т.2.10 нарушения на езика /афазия/ и съпътстващи речево/говорни нарушения при възможност да се изиска осъществяване на нервно-психологично /афазеологично/ изследване, с което да се прецизира степента на ограничената комуникация.

 1. Хронични нервни болести. В тази точка да се отнасят, освен посочените в точката заболявания и всички останали хронични нервни болести.

Най-често допуснатите грешки при освидетелстването е, че към тази точка се отнасят находки на образни изследвания /КТ, МРТ/, без да се съобразява функционалния дефицит.

 1. Епилепсия – заболяването се оценява като се обективизират пристъпите – честота, тежест, продължителност. Отчита се наличието на системно антиконвулсивно лечение, за което се проследява и Рецептурната книжка. Проследява се ефекта от него с изследване на серумно ниво на антиконвулсивния препарат. Провежда се ЕЕГ контрол. Провежда се наблюдение от лекуващ невролог.
 2. Неоперирани съдово-мозъчни аномалии без неврологичен дефицит.

6.1. Към тази точка следва да се отнасят оперирани аневризми, които не са изключени от мозъчното кръвообращение.

6.3 Тук следва да се отнесат всички венозни съдове, краниални и екстракраниални, участващи в мозъчното кръвообращение. Водещ мотив в експертизата е превенция на по-следващ остър съдово-мозъчен инцидент. По тази причина установената с УЗДСИ-60% стеноза е приравнена към високостепенна.

 1. Увреждане на периферните нерви.

Задължително оценката де се извършва след ЕМГ изследване и описание на неврологичен статус, след което да се съобрази има ли корелация в степента на увредата.

 1. Вибрационна болест и вегетативна полинеропатия.

Определянето на стадия на болестта следва да се определя и съобрази с професионалния маршрут на лицето като се отчете теста на елиминация.

 1. Хидроцефалия – Следва да се изиска невроизобразително изследване, консултация с неврохирург.

При деца провежданите оперативни интервенции с цел удължаване на дисталния край на катетъра не следва да се интерпретират като неповлияващи се от лечението състояния.

 1. Дискогенни заболявания /дискова херния, дискова протрузия и състояния, водещи да хронично персистиращи радикулопатии/.

В отправната точка се отнасят дискови хернии и дискови протрузии доказани с образни изследвания /КТ и МРТ/.

Към същата точка се отнасят увреждания доказани с рентгеново изследване, но протичащи с радикулопатия, за която задължително да е осъществено ЕМГ изследване на крайника.

Хронично персистираща радикулопатия следва да се установи с медицински документи от провеждано амбулаторно и стационарно лечение.

Неправилно състоянието се оценява като хронично при установяването му с необходимите изследвания с малка давност и без провеждано лечение за него.

ЧАСТ ОСМА

ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

        Раздел I Съдови заболявания на горните крайници:

СИНДРОМ НА RAYNAUD

Консултативен преглед от съдов хирург – подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на горните крайници, дистална ултразвукова Доплерова сонография, (при необходимост – лазерна Доплерова флоуметрия), вегетологични изследвания – капиляроскопия, (при необходимост – студов провокационен тест на горните крайници, термисторна термография на горни крайници)

ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ, Емболия и тромбоза на артерии на горните крайници

Консултативен преглед от съдов хирург – подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на горните крайници, етапна епикриза епикриза от болнично лечение, /ако има такава в последните 12 месеца/

ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ВЕНИТЕ (при Състояние след флеботромбоза)

Консултативен преглед от съдов хирург – подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на горните крайници, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение, /ако има такава в последните 12 месеца/, СТ флебография

 Раздел II, Болести на артериите (стенози и тромбози) на долните крайници,

Периферна артериална болест (ПАБ), Стадиране по Фонтен

Консултативен преглед от съдов хирург – подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на долните крайници с регистриран АВІ (стъпално-брахиален индекс), стадиране на ПАБ по Фонтен; етапна епикриза, епикриза от болнично лечение (с описана скенер-ангиография, /ако има такава в последните 12 месеца/

        Раздел III, Хронична венозна болест (ХВБ), (Варикозни вени, посттромботичен синдром),  класификация по СЕАР:

 Лимфедем, класификация по Брунер

Консултативен преглед от съдов хирург – подробен ангиологичен статус с описание по синдроми – оточен, кожен (локализация, разпространение и стадий на трофичните изменения), стадиране на ХВБ по СЕАР; Доплерова сонография на долните крайници; етапна епикриза, епикриза от болнично лечение с описана флебография, (ако има такава в последните 12 месеца)

       Раздел IV, Аневризми (без мозъчните) и артерио-венозни фистули

АНЕВРИЗМИ (без мозъчните)

Консултативен преглед от съдов хирург, УЗ Доплер, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение, (ако има такава в последните 12 месеца), ТЕЕ (трансезофагеална ехография) и СТ ангиография

ПЕРИФЕРНА АРТЕРИО-ВЕНОЗНА АНОМАЛИЯ

Консултативен преглед от съдов хирург – подробен статус, УЗ Доплер, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение, ангиография

ТРОМБОЗА НА ПОРТАЛНАТА ВЕНА

Консултативен преглед от хирург и гастроентеролог – УЗ Доплер, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение, ангиография

ЗА ВСИЧКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЯ, ОЦЕНЯВАНИ ПО НМЕ/2018 г.:

Епикриза за проведено оперативно или друго лечение и/или етапна епикриза от КОЦ (СБОЛО), с РЕГИСТРИРАН ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ, Решение на Онкологична комисия

ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ, УРОЛОГИЧНИ И ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТОЯНИЯ

Наличие на гастростома, Наличие на друг изкуствен отвор на стомашно-чревния тракт (Езофагостома, Неоезофаг) и урогениталната система (Кожно-уретерални фистули, Чревно-уретерални фистули, Кутанна нефростома, уретеростома, цистостома, Влагалищни фистули)

Епикриза от болнично лечение и/или етапна епикриза от гастроентеролог, респективно – гинеколог, уролог.

Пояснения към т. 3.3, Раздел ХI, Женски полови органи – липса на два яйчника (посткастрационен синдром) до 50-годишна възраст.

Оценката не се дава за липса на органи, а се определя за ФУНКЦИОНАЛНИЯ ДЕФИЦИТ при клинично доказанПосткастрационен синдром – комплекс от различни заболявания, явяващи се самостоятелни нозологични единици. Всяко от тези заболявания самостоятелно може да обуславя % под 50. Следва ТЕЛК да изиска консултации (етапни епикризи), съответно – от гинеколог, ендокринолог, кардиолог и пр.

    Раздел VIII, Хернии

1.Слабинни, бедрени, пъпни, следоперативни хернии)

Консултативен преглед  от хирург – подробен статус с параметри (в см) на хернията

 1. 2. Диафрагмална херния

Консултативен преглед от гастроентеролог – етапна епикриза и/или епикриза от болнично лечение (с описана ФГС /ако има такава в последните 12 месеца)

Забележка 1:  Предложените указания са съобразени с препоръките на националните консултанти – проф. К. Тимчева (онколог) и проф. М. Станкев (съдов хирург), както и с НАРЕДБА № 3 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса .

Забележка 2. В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар, съответно при лекаря специалист медицински документи, в това число и от епикриза от лечебно заведение за болнична помощ, лекарят прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

ЧАСТ ДЕВЕТА

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

За освидетелстване/преосвидетелстване в ТЕЛК трябва да са приложени медицински документи от  общо практикуващ лекар и специалисти доказващи хроничност на заболяването-амбулаторни листове,изследвания,консултации и рецептурна книжка.

Раздел І

Захарен диабет І и ІІ тип/на перорално лечение или  инсулинолечение/

1.Актуална консултация с офталмолог

2.ЕМГ изследване

3.Консултация със съдов хирург и по преценка Доплер на  артериални съдовете

4.Микроалбуминурия-двукратно изследване в рамките на две до четири седмици

Раздел ІІ ;Раздел ІІІ;Раздел ІV;Раздел V

Заболявания на ендокринните жлези

1.Проследяване на хормоните,провеждано лечение,доказване на  усложнения с изследвания и консултации,прилагане на епикризи.

Раздел VІ

Хипотрофии и дистрофии в детска възраст

1.Начин на хранене

2.Параклинични изследвания-хемоглобин,сер.желязо,общ белтък ,албумин

3.Антропометрични показатели

Раздел VІІ

Рахит

Няма препоръки

Раздел VІІІ

Други болести на обмяната

Дадени точни указания в НМЕ2018год.

 Раздел ІХ

Адипозитас пермагна

1.Да се отразяват антропометрични показатели

Раздел Х

Генерализирана остеопороза

1.Остеодензитометрично изследване на прешлени или шийка на бедрена кост,като при хора над 60 години е по информативно изследването на шийка на бедрена кост.

Раздел ХІ

Генетични аномалии

1.Прилагане на генетично изследване

Раздел ХІІ

Болести на хранопровода

1.Прилагане на актуално контрастно Ро изследване

2.Спазване на описаните  указания  в отправните точки на НМЕ2018год.

Раздел ХІІІ

Болести на стомаха

1.Спазване на описаните  указания  в отправните точки на НМЕ2018год.

Раздел ХІV

Болести на червата

1.За доказаване на малабсорбция  при глутенова ентеропатия да се прилагат-ПКК,елекролити,албумин,сер.желязо и да се отразяват антропометрични показатели.

2.За Улцерозен колит и Болест на Крон да се спазват описаните указания в отправните точки на НМЕ 2018год.

Раздел ХV

Болести на черния дроб

 1. Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ/2018год.

Раздел ХVІ

Болести на панкреаса

1.Спазване на  описаните  указания  в отправните точки на НМЕ2018год.

Раздел ХVІІІ

Злокачествени кръвни заболявания

 1. Спазване на описаните указания  в отправните точки на НМЕ2018год.

Раздел ХVІІІ

Други болести на кръвта и кръвотворните органи

1.Спазване на  описаните  указания  в отправните точки на НМЕ2018год.

Раздел ХІХ

Болести на бъбреците и пикочните пътища

1.Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ2018год.

2.Приемането на хронична бъбречна недостатъчност трябва да е подкрепено с неколкортани изследвания на азотните тела,пикочната киселина и хемоглобин в рамките на една година.

Раздел ХХ

Паразитни болести

 1. Спазване на описаните указания  в отправните точки на НМЕ2018год.

Раздел ХХІ

Инфекциозни болести

1.Прилагане на епикризи

Раздел ХХІІ

Хронични професионални отравяния

1.Спазване на  описаните  указания  в отправните точки на НМЕ2018год.

Раздел ХХІІІ

Заболявания на опорно-двигателния апарат

1.Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ2018год.

2.Да се описва подробен ставен статус в ЕР

3.Да има актуален имунологичен статус при заболяванията на съединителната тъкан.

4.Да са приложени Ро изследвания на засегнатите стави на опорно-двигателния апарат

5.Да има приложени амбулаторни листове  за системен контрол от ревматолог или хоспитализации  и провеждано лечение.

Част Х

Кожни болести

1.Прилагане на цялостна първична медицинска документация  доказваща хронично кожно заболяване-епикризи,амбулаторни листове от дерматолог,биопсии,провеждано лечение,консултация от онкодиспансер.

Забележки:

 1. В случаите, когато се касае за редовно преосвидетелствуване на лице с увреждания поради изтичане на срока на инвалидността, но лицето, е във временна неработоспособност по повод новоприбавило се остро или подостро заболяване и има качествата на временно неработоспособно лице с увреждания, не е допустимо преосвидетелствуването да се отлага от ТЕЛК, до приключване на временната неработоспособност. Следва лицето своевремeнно да се преосвидетелствува, като в ЕР на ТЕЛК да се посочи, че извън определения процент трайно намалена работоспособност за хроничните заболявания, лицето се намира в състояние на временна неработоспособност по повод новоприбавило се остро или подостро заболяване, като продължителността на временната неработоспособност е от компетенцията на ЛКК.

След стабилизиране на състоянието, лицето, може да бъде насочено за предсрочно   преосвидетелствуване за влошено състояние към ТЕЛК, в случай, че се касае за новоприбавило се хронично заболяване, обуславящо процент ТНР.

 1. Не се допуска различни по форма и съдържание екземпляри на едно и също ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, предназначени за заинтересованите страни по чл.112 от ЗЗдравето.

ЕР на ТЕЛК/НЕЛК са по утвърдени образци, по чл.4 от ЗЗдравето, подписани от Министъра на здравеопазването съгласувано с Управителя на НОИ и НЦОЗА, като съдържат определени атрибути и кодове, задължителни и еднакви за всеки екземпляр. Издаването на различни по форма и съдържание ЕР, които по същество представляват документи с двойствен характер, медицински документ и административен акт представлява нарушение на основните принципи на административното производство. Нарушава се, както равенството и достъпността, така и правата и интересите на заинтересованите страни в административното производство и са основание за отмяна на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.

 1. При подготовката за медицинска експертиза на лицата с увреждания следва да се изхожда от регламента на Наредба № 3 от 20.03.2018г. на Министъра на здравеопазването, за определяне на Основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Приложение № 4 и Приложение № 5 към чл.1 ал.1, касаещи обхвата на медицинските дейности необходими за насочване на лица до и над 18 г. към ТЕЛК по заболявания. Посочения в Наредбата обхват по същество е минимума от прегледи, консултации, медико диагностични дейности и др., върху които стъпва последващата експертиза на вида и степента на увреждане на органите и системите на заболелия и увреден човешки организъм. Наредбата пряко кореспондира и с чл.107 ал.2 от ЗЗдравето, а именно високоспециализираните и скъпо струващите се медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния им бюджет.
 2. В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните 12 месеца предхождащи освидетелстването пред ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар/Лекаря по дентална медицина/, съответно при лекаря специалист, медицински документи, в това число и от епикриза от лечебните заведения за болнична помощ, лекаря подготвящ лицето с увреждания за освидетелстване пред ТЕЛК прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.
 3. За определяне на противопоказните условия на труд следва да се прилага точно и коректно текста на чл.78, ал.4 от НМЕ.
 4. Следва да се изписват всички противопоказни условия на труд, при съобразяване с конкретния характер на заболяването- характеристика на работното място и величина на определения процент.

Приложение : Нагледна таблица за начинът на измерване обема на движение в ставите на опорно-двигателния апарат с ъглометрии и сантиметрии и физиологичните норми

Приложение

     

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.