Zoom in Regular Zoom out
 
  • ВАЖНО! Обнародвани са съществени изменения и допълнения в Наредбата за медицинската експертиза и Закона за здравето. За повече информация, посетете рубрика „Методически указания“!

Методически указания

Практически насоки по приложението на Наредба за медицинската експертиза- изм. и доп. ДВ. бр.10 от 31 януари 2023г.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 В ДВ. Бр. 10 от 31.01.2023г. са публикувани изменения в Наредбата за медицинската експертиза.

Органите на медицинската експертиза, лекарите от ТЕЛК и НЕЛК, както и освидетелстваните лица следва да се запознаят с направените промени и да предприемат необходимите действия по прилагането на нормативните правила.

С приетите изменения са направени промени в Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 „ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В ПРОЦЕНТИ“, които касаят конкретни заболявания, за които е променен процентът трайно намалена работоспособност, определен е пожизнен срок за инвалидност и е добавена чужда помощ.

Съществена промяна е направена в Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти“, в т.  III, която се изменя така:

„III. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане и ако той не е 100 на сто, се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания. В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение заедно със съответната отправна точка и процент.”

Измененията в НМЕ влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“  - 31.01.2023 г., с изключение на § 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.

В тази връзка започналите и неприключили производства по подадените заявления-декларации за освидетелстването на лицата пред ТЕЛК до 30.01.2023 г. включително следва да приключат до тази дата по стария ред за определяне на крайния общия процент трайно намалена работоспособност.

Производствата по освидетелстването на лицата, извършени на 31.01.2023 г., и след тази дата следва да бъдат приключени по определената в т. III нова формула за изчисляване на общия процент трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане.

Започналите и неприключени производства по обжалване на ЕР на ТЕЛК пред НЕЛК ще бъдат приключени от НЕЛК по досега действащата формула за определяне на общия процент трайно намалена работоспособност, съгласно § 6, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 13/26.2023 г. на Министерски съвет за ИД на НМЕ.

Дадена е възможност на лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК в периода до влизането в сила на измененията в НМЕ - 31.01.2023 г. и за които се определят по-благоприятни условия за оценка на увреждането, да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,бр. 34 от 2010 г.). За подаването на заявлението-декларация не е определен краен срок.

Линк към Постановление № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=185332

С извънреден брой на ДВ бр. 8, от 25.01.2023 г., са извършени изменения и допълнения в Закона здравето, свързани с регламентация на сроковете и реда за преосвидетелстване на лицата с увреждания, чиито експертни решения изтичат. Следва органите на медицинската експертиза да се запознаят с нормативните промени и да съобразяват същите в своята практика.

Към Преходните и заключителни разпоредби към Закона за здравето се създава нова т.48 към §1, с която се въвежда легална дефиниция по отношение на термина „Забавяне“ при произнасянето на ТЕЛК.

Линк към Указ № 9 за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=184762

 

Практически насоки по приложението на Наредбата за медицинската експертиза (Обн. ДВ. бр. 51 от 27.06.2017 г., ... посл. изм. и доп. с ПМС №225/12.07.2021 г., ДВ. бр.59 от 16.07.2021г.)

Пояснение по Практически насоки по приложението на Наредбата за медицинската експертиза (Обн. ДВ. бр. 51 от 27.06.2017 г., … посл. изм. и доп. с ПМС № 225/12.07.2021 г., ДВ. бр. 59 от 16.07.2021 г.)

Допълнение към Практически насоки по приложението на Наредбата за медицинската експертиза (Обн. ДВ. бр. 51 от 27.06.2017 г., ... посл. изм. и доп. с ПМС №225/12.07.2021 г., ДВ. бр.59 от 16.07.2021г.)

Методически указания на Министерство на здравеопазването, касаещи специализирани консултации по отношение различните форми на деменция

 

На основание § 4 от Заключителните разпоредби на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) и § 2 от Заключителните разпоредби на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) указания по прилагането на двата подзаконови нормативни акта дава Министърът на здравеопазването. При възникнали въпроси в тази насока, органите на медицинската експертиза следва да се обръщат към Министерство на здравеопазването за разяснения.

Лекарите от ТЕЛК имат достъп до нормативни актове, практически насоки и материали, свързани с медицинската експертиза чрез системата за онлайн обучение, което НЕЛК организира във връзка с изпълнение на чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ

Информация за обучението

Указания за РКМЕ във връзка с обработване на жалби по реда на чл.112, ал.1, т.3 от Закона за здравето