Zoom in Regular Zoom out
 

Методически указания

Пояснение по Практически насоки по приложението на Наредбата за медицинската експертиза (Обн. ДВ. бр. 51 от 27.06.2017 г., … посл. изм. и доп. с ПМС № 225/12.07.2021 г., ДВ. бр. 59 от 16.07.2021 г.)

Допълнение към Практически насоки по приложението на Наредбата за медицинската експертиза (Обн. ДВ. бр. 51 от 27.06.2017 г., ... посл. изм. и доп. с ПМС №225/12.07.2021 г., ДВ. бр.59 от 16.07.2021г.)

Методически указания на Министерство на здравеопазването, касаещи специализирани консултации по отношение различните форми на деменция

 

На основание § 4 от Заключителните разпоредби на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) и § 2 от Заключителните разпоредби на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) указания по прилагането на двата подзаконови нормативни акта дава Министърът на здравеопазването. При възникнали въпроси в тази насока, органите на медицинската експертиза следва да се обръщат към Министерство на здравеопазването за разяснения.

Лекарите от ТЕЛК имат достъп до нормативни актове, практически насоки и материали, свързани с медицинската експертиза чрез системата за онлайн обучение, което НЕЛК организира във връзка с изпълнение на чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ

Информация за обучението

Указания за РКМЕ във връзка с обработване на жалби по реда на чл.112, ал.1, т.3 от Закона за здравето