Zoom in Regular Zoom out
 
    НОВО! Създадена е нова рубрика „Методически указания“, в която ще се публикува информация, свързана с въпросите на медицинската експертиза в Република България

Методически указания

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Произнасяне по нововъзникнали заболявания след отмяна и връщане за ново произнасяне на ЕР на ТЕЛК и определяне на дата на инвалидизиране (ДИ)

В случаите, когато ЕР на ТЕЛК е отменено и върнато от НЕЛК, а междувременно са възникнали нови заболявания, следва ТЕЛК да се произнесе и по тях, тъй като тя извършва освидетелстването на лицето в качеството си на първична инстанция и следва да прецени цялостното здравословно състояние на лицето към момента на освидетелстването, след отмяната на ЕР от НЕЛК.

Хипотезата на чл.45, ал.3 от ПУОРОМЕРКМЕ касае единствено освидетелстването пред НЕЛК, която не е първична инстанция и не би следвало да се произнася като такава- по нововъзникнали, след постановяване на ЕР на ТЕЛК заболявания.

В тези случаи при постановяване на новото ЕР на ТЕЛК неправилно би било да се приеме за ДИ определената ДИ в отмененото и върнато ЕР на ТЕЛК, а следва да се определи ДИ към новото освидетелстване в съответствие с чл.70 от НМЕ, тъй като отмененото и върнато ЕР на ТЕЛК е отменено включително и по ДИ.

*****************************************************************************************************

Относно конфиденциалността на медицинската информация, съдържаща се в експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК и възможността те да бъдат изписвани по два различни начина, съобразно адресатите, на които те се предоставят по компетентност.

Съгласно чл.61 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), експертизата на трайно намалената работоспособност (ТНР) включва: степента на трайно намалена работоспособност в проценти спрямо здравия човек; потребността от чужда помощ и срока; срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност; началната дата на ТНР ( дата на инвалидизиране (ДИ); причинна връзка между увреждането (смъртта) и условията на труд (извършваната работа) по време на злополуката, включително при военна и гражданска инвалидност; противопоказаните условия на труд; трудоспособно ли е лицето за работното си място и необходимостта от трудоустрояване; характера на заболяването – професионален или общ. Експертизата на вида и степента на увреждане включва определянето на: степента на увреждане в проценти спрямо здравия човек; потребността от чужда помощ и срока; срока на инвалидността и датата, на която изтича определенията срок на инвалидност; датата на инвалидизиране; препоръки за по нататъшно наблюдение и рехабилитация.

Съгласно чл.62 от НМЕ, видът и степента на увреждането/ степента на трайно намалената работоспособност се определя въз основа на подробна клинико -  експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни и функционални изследвания и данните от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло.

Цялата дейност, регламентирана в НМЕ и касаеща медицинската експертизата на лицата с увреждания се отразява в съответните точки на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, които отговарят на определени нормативни изисквания за форма и съдържание със задължителен характер. Формата и съдържанието на експертните решения се утвърждава от Министъра на здравеопазването, съгласно чл.4 от НМЕ. Тя е съгласувана и с Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), който от своя страна е определил начина на изписване и кодиране на всеки текст и всяка точка от експертните решения, съобразно утвърдените правила и стандарти на медицинската статистика и информация, която центърът събира, анализира и обобщава за цялостната система на здравеопазването в страната.

Не на последно място стои и въпроса с двуякия характер на експертните решения, постановявани от ТЕЛК и НЕЛК- освен медицинската си страна, притежават и характера на административни актове и подлежат на обжалване по реда на Закона за здравето (ЗЗдр.) и Административно-процесуалния кодекс (АПК). Това от една страна обуславя необходимостта да бъдат налице всички реквизити, които по съответния законов ред могат да бъдат обжалвани, и от друга страна изключва възможността постановяването на експертни решения да бъде извършвано в две различни форми. Недопустимо в правния мир е издаването на административен акт по един и същ повод, с един и същ предмет в две различни форми. Това би ограничило възможностите на определени субекти (заинтересовани лица и органи по смисъла на чл.112 от Закона за здравето) за упражняване на техните права или задължения, които тези актове                 ( експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК) пораждат.

От гореказаното следва, че медицинската експертиза, осъществявана от ТЕЛК и НЕЛК и техните решения се подчиняват на ясни законоустановени регламенти, като излизането извън тях е недопустимо и незаконосъобразно.

От друга страна, разгласяването на информация, касаеща здравословното състояние на лицата е въпрос, който влиза в сферата на Закона за защита от дискриминация и Закона за защита на личните данни, чието приложение се осъществява и контролира от съответните комисии ( Комисия за защита от дискриминация и Комисия за защита на личните данни).

*****************************************************************************************************

Определяне срок на инвалидност (СИ) при отменено и върнато за ново произнасяне ЕР на ТЕЛК.

При обжалвано експертно решение на ТЕЛК ( ЕР на ТЕЛК), когато същото е било отменено и върнато от НЕЛК с указания е недопустимо срокът на инвалидността (СИ) да бъде определян от първо число на месеца и годината, в която ТЕЛК е постановила обжалваното пред НЕЛК свое решение, тъй като то е било отменено по всички реквизити, включително и по СИ. Правилно би било в такъв случай СИ да бъде определен не от стартирането на експертизата (отмененото ЕР на ТЕЛК), а от датата на постановеното след отмяната ново ЕР на ТЕЛК, тъй като предишният административен акт (отмененото ЕР на ТЕЛК) с факта на отмяната му вече не съществува. Текстът на чл.69, ал.2 от НМЕ е категоричен: „крайната дата на срока на инвалидизиране е 1-во число на месеца, през който е било извършено освидетелстването“, а не 1-во число на месеца през който е стартирало то.

******************************************************************************************************

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.