Zoom in Regular Zoom out
 

Къде да ни откриете

Комуникация с НЕЛК:

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и въведените със Заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19, комуникацията с НЕЛК се препоръчва да се извършва отдалечено по един от посочените електронни канали за връзка:

Посредством Системата за сигурно е-връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

https://edelivery.egov.bg/

НЕЛК има действащ профил в Системата за сигурно е-връчване като сигурен информационен канал за комуникация (поддържан от ДАЕУ), за водене на кореспонденция по електронен път, която замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Системата за сигурно е-връчване е предназначена за граждани и юридически лица - администрации, организации, предоставящи обществени услуги и др., като е достъпна за гражданите с ПИК на НОИ или КЕП (Квалифициран електронен подпис), а за юридическите лица с КЕП на упълномощен представител.

Адресът на НЕЛК е гр. София, бул. "Академик Иван Гешов" № 15.
Телефон за справки: 02 805 39 41
На e-mail: info@nelk.bg, чрез попълване на форма за контакт
Банкова сметка
IBAN : BG 08 UNCR 9660 3120 7143 15
BIC : UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ