Zoom in Regular Zoom out
 
  • ВАЖНО! Обнародвани са съществени изменения и допълнения в Наредбата за медицинската експертиза и Закона за здравето. За повече информация, посетете рубрика „Методически указания“!

Къде да ни откриете

КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ
Комуникация с НЕЛК:

Комуникацията на НЕЛК с граждани- физически лица, юридически лица и държавни органи и институции се препоръчва да се извършва по електронен път посредством Системата за сигурно е-връчване на Министерство на електронното управление на адрес https://edelivery.egov.bg/.

НЕЛК има действащ профил в Системата за сигурно е-връчване като сигурен информационен канал за комуникация за водене на кореспонденция по електронен канал, която замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Системата за сигурно е-връчване е предназначена за граждани и юридически лица - администрации, организации, предоставящи обществени услуги и др., като е достъпна за гражданите с ПИК на НОИ/НАП, КЕП (Квалифициран електронен подпис) или един от посочените възможни методи за електронна автентикация, а за юридическите лица- с идентификатор на упълномощен представител.

Адресът на НЕЛК е гр. София, бул. "Академик Иван Гешов" № 15.
Телефон за справки: 02 805 39 41
На e-mail: info@nelk.bg, чрез попълване на форма за контакт
Банкова сметка
IBAN : BG 08 UNCR 9660 3120 7143 15
BIC : UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ