Zoom in Regular Zoom out
 
  • ВАЖНО! Обнародвани са съществени изменения и допълнения в Наредбата за медицинската експертиза и Закона за здравето. За повече информация, посетете рубрика „Методически указания“!

Дейност

Националната експертна лекарска комисия е здравно заведение - юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, със седалище София.

НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. Медицинските досиета постъпват в НЕЛК чрез Регионалните картотеки за медицински експертизи (РКМЕ).

В структурата на НЕЛК има 6 специализирани състава по различни заболявания, като във всеки от които работят високо квалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице), като решенията на НЕЛК се постановяват след вземане под внимание на мнението на всеки от съставите.

НЕЛК осъществява диагностични и експертни функции по проблемите на медицинската експертиза, както и експертни, контролно-методически и консултативни дейности по отношение на по-долустоящите органи на медицинската експертиза. НЕЛК участва в разработването на нормативни актове, касаещи медицинската експертиза. В НЕЛК се провеждат начални и периодични обучения на лекарите, работещи в съставите на ТЕЛК в цялата страна.