Zoom in Regular Zoom out
 
    НОВО! Създадена е нова рубрика „Методически указания“, в която ще се публикува информация, свързана с въпросите на медицинската експертиза в Република България

Новини

В рубрика Профил на купувача е публикувана покана за представяне на оферти за доставка на компютърна и офис техника за нуждите на НЕЛК

Наредба за медицинската експертиза, в сила от 27 юни 2017 г.

С Постановление на Министерски съвет № 120 от 23.06.2017 г., обнародвано в ДВ. бр.51 от 27 Юни 2017г. е приета нова

Наредба за медицинската експертиза, в сила от 27 юни 2017 г.

Наред със Закона за здравето и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, Наредбата за медицинската експертиза е основен нормативен акт, уреждащ и регулиращ функционирането и осъществяването на дейностите на органите на медицинската експертиза;

Проект BG051PO001-6.2.12-С001

В периода 2011- 2013 г. Национална експертна лекарска комисия, с безвъзмездната помощ на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, в качеството си на бенефициент, реализира Проект BG051PO001-6.2.12-С001 „Единна информационна система на медицинската експертиза в Р България“ /ЕИСМЕ/.
Проектът бе успешно завършен и отчетен в края на 2013 г.
С изграждането на ЕИСМЕ бе създадена за първи път в България интегрирана информационна система на медицинската експертиза, включваща Регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и НЕЛК, както и централизиран регистър и електронно досие на

Обществена поръчка 4

Изтеглете документ

27.02.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия»

_______________________________________________________________________________________________________

08.01.2014 г.

Национална експертна лекарска комисия обявява открита обществена поръчка с предмет „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия“.

Документи към поръчката

 

Информация за извършени плащания

    Дата:                                    Основание:                           Размер на плащането:

30.10.2014 г.              фактура № 13598/09.10.2014 г.                   2389.26 лв.

28.11.2014 г.              фактура № 13998/13.11.2014 г.      

Обществена поръчка 3

Нелк обявява открита обществена поръчка с предмет:

„Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия“

Документи към поръчката

Обществена поръчка 2

УВАЖАЕМИ ДАМИ ГОСПОДА

Във връзка с участието Ви в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на компютърна и комуникационна техника, инфраструктура, вътрешна и външна свързаност по места в органите на медицинската експертиза“ по Проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България“ осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Ви уведомявам, че на 16.04.2013 г. в 11:30ч. в сградата на НЕЛК находяща се на бул „Иван Евстатиев Гешов “ 15, в стая No11 ще се извърши

Обществена поръчка 1

НЕЛК обявява открита обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване и пускане в експлоатация на единната информационна система на медицинската експертиза в България“ по Проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в българия“ осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

_______________________________________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Разработване, внедряване и пускане в експлоатация на единната информационна система на медицинската експертиза в България“ по Проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в българия“ осъществен с