Zoom in Regular Zoom out
 
 • ВАЖНО! Обнародвани са съществени изменения и допълнения в Наредбата за медицинската експертиза и Закона за здравето. За повече информация, посетете рубрика „Методически указания“!

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

Добре дошли на Интернет страницата на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК)!

Тук можете да откриете информация относно дейността на НЕЛК, нейните звена, начини за контакт с нас и адрес. Допълнително на сайта е предоставена информация, свързана с цялостния процес на медицинската експертиза в България, включително и методически указания по прилагането на Наредба за медицинската експертиза.

Също така, са посочени подробно начините и каналите за подаване на сигнали за корупция.

Достъпна е и информация за контакт с всички Териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) в страната, както и за Регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) към съответните Регионални здравни инспекции (РЗИ). В онлайн формата за връзка с нас можете да ни изпратите запитване или информация.

НЕЛК съобщава

НА 20.07.2023г. ОФИЦИАЛНО ОТКРИХА НОВ ТЕЛК В ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На 20.07.2023г. в напълно обновения първи етаж на западния стационарен блок на МБАЛ „Иван Скендеров“, официално беше открит офиса на ТЕЛК – Гоце Делчев.

В присъствието на директора на Националната експертна лекарска комисия Ани Александрова, кмета на община Гоце Делчев, кметовете на общините Гърмен и Сатовча, председателя на Общински съвет – Гоце Делчев, общински съветници, лекари и медицински сестри, управителят на болницата д-р Петър Филибев, прочете поздравителен адрес от министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков, в който се оценява високо работата на здравното заведение и се приветства новата придобивка, която ще улесни гражданите на четирите общини.

Болницата в град Гоце Делчев е една от първите извън областните градове, в която се открива ТЕЛК, което е безспорна грижа към хората с увреждания от този регион, подчерта директорът на НЕЛК Ани Александрова.

В екипа на ТЕЛК – Гоце Делчев ще работят девет лекари с председател д-р Васил Арнаудов. Заедно с новите документи за ТЕЛК – решения, от Благоевград ще бъдат изтеглени и всички документи, които гражданите от общините Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен и Хаджидимово вече са подали, уточни д-р Арнаудов.

Информация  в медиите

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В раздел Методически указания НЕЛК публикува

Разяснения за ТЕЛК относно попълването на новия образец на ЕР

 

СЪОБЩЕНИЕ

 В ДВ. Бр. 10 от 31.01.2023г. са публикувани изменения в Наредбата за медицинската експертиза.

Органите на медицинската експертиза, лекарите от ТЕЛК и НЕЛК, както и освидетелстваните лица следва да се запознаят с направените промени и да предприемат необходимите действия по прилагането на нормативните правила.

С приетите изменения са направени промени в Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 „ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В ПРОЦЕНТИ“, които касаят конкретни заболявания, за които е променен процентът трайно намалена работоспособност, определен е пожизнен срок за инвалидност и е добавена чужда помощ.

Съществена промяна е направена в Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти“, в т.  III, която се изменя така:

„III. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане и ако той не е 100 на сто, се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания. В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение заедно със съответната отправна точка и процент.”

Измененията в НМЕ влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“  - 31.01.2023 г., с изключение на § 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.

В тази връзка започналите и неприключили производства по подадените заявления-декларации за освидетелстването на лицата пред ТЕЛК до 30.01.2023 г. включително следва да приключат до тази дата по стария ред за определяне на крайния общия процент трайно намалена работоспособност.

Производствата по освидетелстването на лицата, извършени на 31.01.2023 г., и след тази дата следва да бъдат приключени по определената в т. III нова формула за изчисляване на общия процент трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане.

Започналите и неприключени производства по обжалване на ЕР на ТЕЛК пред НЕЛК ще бъдат приключени от НЕЛК по досега действащата формула за определяне на общия процент трайно намалена работоспособност, съгласно § 6, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 13/26.2023 г. на Министерски съвет за ИД на НМЕ.

Дадена е възможност на лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК в периода до влизането в сила на измененията в НМЕ - 31.01.2023 г. и за които се определят по-благоприятни условия за оценка на увреждането, да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,бр. 34 от 2010 г.). За подаването на заявлението-декларация не е определен краен срок.

Линк към Постановление № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=185332

 

С извънреден брой на ДВ бр. 8, от 25.01.2023 г., са извършени изменения и допълнения в Закона здравето, свързани с регламентация на сроковете и реда за преосвидетелстване на лицата с увреждания, чиито експертни решения изтичат. Следва органите на медицинската експертиза да се запознаят с нормативните промени и да съобразяват същите в своята практика.

Към Преходните и заключителни разпоредби към Закона за здравето се създава нова т.48 към §1, с която се въвежда легална дефиниция по отношение на термина „Забавяне“ при произнасянето на ТЕЛК.

Линк към Указ № 9 за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=184762

 

 

На вниманието на Регионалните картотеки на медицинската експертиза на територията на цялата страна

Съгласно писмо № 35-ОМ-33/12. 05. 2022 г. на Министерство на здравеопазването и необходимостта от извършване на преосвидетелстване на лица, чиито експертни решения са изтекли към 01.04.2022 г., ви уведомяваме, че разпоредбата на чл. 56, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) от Правилника за устройството и организацията на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи, съгласно която лицата се уведомяват от РКМЕ служебно за необходимостта от редовно преосвидетелстване по повод получаване на пенсия, не е отменена и към момента продължава своето действие.

 

На вниманието на всички лица с увреждания, подлежащи на преосвидетелстване

Съгласно писмо № 35-ОМ-33/12. 05. 2022 г. на Министерство на здравеопазването, уведомяваме всички лица, чиито експертни решения са изтекли към 01.04.2022 г., че следва да подадат своите молби- заявления по образец пред съответната Регионална картотека на медицинската експертиза за преосвидетелстване по реда на чл. 56, ал. 3 от Правилника за устройството и организацията на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Преосвидетелстването не се извършва служебно!

ДЕЙНОСТ НА НЕЛК ПРЕЗ 2021 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Данни за ТЕЛК съставите в страната, които НЕЛК поддържа в Портала за отворени данни на ДАЕУ

В раздел „Методически указания“ са публикувани „Практически насоки по приложението на Наредбата за медицинската експертиза (Обн. ДВ. бр. 51 от 27.06.2017 г., … посл. изм. и доп. с ПМС № 225/12.07.2021 г., ДВ. бр. 59 от 16.07.2021 г.)“

Съобщение относно Електронното преброяване на населението и жилищния фонд през 2021г

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд през 2021г ще се състои между 7 септември и 3 октомври 2021 г. В 0.00 часа на 7 септември започва електронното преброяване, което ще продължи до 24.00 часа на 17 септември. Всеки, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта на www.census2021.bg . Попълването на картата е бързо и лесно - необходими са само компютър, таблет или мобилен телефон, български документ за самоличност, ЕГН и валиден електронен адрес. Може да се запознаете предварително с преброителната карта на следния адрес: https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/06/karta_jilishta_16str_obrazec.pdf .

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на потребителите относно извършването на справки в Единната информационна система на медицинската експертиза /ЕИСМЕ/, създадена и поддържана в НЕЛК през средата за междурегистров обмен на данни RegiX на Държавна агенция “Електронно управление” /ДАЕУ/.

В качеството си на първичен администратор на данни в Единната информационна система на медицинската експертиза /ЕИСМЕ/, на основание на чл. 108а, ал. 1 и ал.6 от Закона за здравето, НЕЛК предоставя достъп по служебен път на заинтересованите институции и организации през средата за междурегистров обмен на данни RegiX на ДАЕУ. В Единната информационна система на медицинската експертиза се съдържат данни по повод освидетелстването/преосвидетелстването на лица с трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане /ТНР /ВСУ/ и временна неработоспособност /ВНР/.

Съгласно информационно съобщение на Министерство на здравеопазването /МЗ/ на 15.10.2020г е пусната в експлоатация нова Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ с данни за лица във връзка с освидетелстване по отношение на ТНР/ВСУ, разработена по договор между МЗ и „Информационно обслужване“ АД, по отношение на която НЕЛК не е първичен администратор на лични данни.

Към момента продължават да функционират паралелно и двете системи, поради редица технологични и обективни фактори, като експертните решения на част от лицата се издават през ЕИСМЕ, а на други- през ИСКМЕ. Административните актове, издавани от ТЕЛК и НЕЛК (ЕР, актове за прекратяване, актове за възобновяване и др.) по отношение на временната неработоспособност, се издават само през ЕИСМЕ.

На основание чл. 37, ал. 3а, т. 1 от Изборния кодекс /ИК/ с писмо до ДАЕУ от 21.05.2021 г. НЕЛК изрази съгласие да бъде осигурен достъп до определен обем от данни в ЕИСМЕ на всички общински администрации в страната, във връзка с установяване по служебен път наличието на трайно увреждане (ТНР/ВСУ) на избиратели, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка Съобщение на Министерство на здравеопазването

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/informaciya-za-grazhdanite-koito-telk/

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Системата е създадена в изпълнение на проект „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ на Министерството на здравеопазването. С нея ще бъдат гарантирани проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документи за освидетелстване и преосвидетелстване на гражданите.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си: на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

ИБД автоматично ще генерира и съхранява експертните решения на комисиите и ще ги изпраща до АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работодател, когато последното е необходимо, съгласно действащото законодателство. Чрез системата институциите ще генерират различни справки - на база които да правят последващи анализи.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, в случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.

Ръководство за работа на ОПЛ/дентален лекар с ИСКМЕ

Изтегли файл

ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО

НА ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК И НЕЛК

Съгласно измененията и допълненията в § 20, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (посл. изм. ДВ, бр. 64 от 18 юли 2020 г.)

„Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност e изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.“

Промените влизат в сила от 18 юли 2020 година.

Своето действие продължава и § 20, ал. 2, която регламентира прилагането на §20, ал. 1 и за производства по определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв, които са разкрити преди обявяването на извънредното положение

„Алинея 1 се прилага и за започнала преди обявяването на извънредното положение процедура за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв.“

В случаите на започнали производства по освидетелстването на лица преди 13.03.2020 г., които не са завършили до момент на приключването на извънредното положение и съответно до приключване на извънредната епидемична обстановка (до момента е 31.07.2020 г.) продължават действието си и три месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка, до момента тази дата е 31.10.2020 г.

Съобщение 1:

ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК И НЕЛК ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съгласно § 20 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ, бр.28 от 24 март 2020 г.)

„Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.“

На основание § 52 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, цитираната разпоредба на § 20 влиза в сила от 13 март 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАБОТАТА НА НЕЛК

В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

На основание Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерския съвет и Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) са приети мерки за работа в ситуация на усложнена епидемиологична обстановка в страната и предотвратяване на заразяването с COVID-19:

 1. За периода на извънредна епидемична обстановка до 14.06.2020 г. вкл., както и при евентуалното й продължаване, за връзка с НЕЛК да се използват приоритетно официалните канали (телефони, ел. адреси, публикувани на сайта на НЕЛК, системата за сигурно електронно връчване), като се избягва посещението на място, с цел осигуряване на социална дистанция.
 2. Външни посетители в НЕЛК да се посрещат само от служители на служба „Деловодство“, които да са обезопасени с маски и ръкавици, като се допускат само до гише „Пропуски“, с цел максимално ограничаване на движението на посетителите в сградата.
 3. Да се ограничат социалните активности, а ако се налага да се осъществява вербален контакт, да се спазва разстояние от 2 м. между контактуващите.
 4. Да не се допускат в НЕЛК служители и външни лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).
 5. Ежедневно да се почистват подовите покрития, да се дезинфектират дръжките на врати, прозорци и шкафове, осветителни ключове, мивки и други често докосвани повърхности.
 6. Ежедневно да се извършва дезинфекция с уред за пръскане с дезинфектанти.
 7. Всички противоепидемични мерки да се изпълняват при строго спазване на Приложения № 1 – 3 от Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация в страната.

Съобщение 2:

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАБОТАТА НА НЕЛК

В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ, бр.28 от 24 март 2020 г.) и във връзка с изпълнението на Заповеди № РД-01-122/11.03.2020 г.,  № РД-01-124/13.03.2020 г. и № РД-01-129/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са приети мерки при работа на служителите в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) в ситуация на усложнена епидемиологична обстановка в страната и предотвратяване на заразяването с COVID-19:

 1. За периода на извънредно положение, както и при евентуалното му продължаване, за връзка с НЕЛК да се използват приоритетно официалните канали (телефони, ел. адреси, факс, системата за сигурно електронно връчване, публикувани на сайта на НЕЛК), като се избягва посещението на място, с цел осигуряване на социална дистанция.
 2. Външни посетители в НЕЛК да се посрещат само от служители на Деловодството, които да са обезопасени с маски и ръкавици, като се допускат само до гише „Пропуски“, с цел максимално ограничаване на движението на посетителите в сградата.
 3. Да се ограничат социалните активности, а ако се налага да се осъществява вербален контакт да се спазва разстояние от 2 м. между контактуващите.
 4. Да не се допускат в НЕЛК служители и външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 5. Хигиенистите в НЕЛК ежедневно да почистват пода, дезинфектират дръжките на врати, прозорци и шкафове, осветителни ключове, бутоните на тоалетните, кранчетата на чешмите и др.
 6. Хигиенистите ежедневно да извършват дезинфекция с уред за пръскане с дезинфектанти.

Срокът и обxватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация в страната.

Съобщение 3:

Във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-9,  обвяването на извънредно положение и спазването  на препоръките относно противоепидемичните мерки, които се въвеждат на територията на страната в области с регистрирани и без регистрирани случаи на COVID-19, отправени от Националния оперативен щаб в РБългария, комуникацията с НЕЛК се препоръчва да се извършва отдалечено посредством чрез системата за сигурно е-връчване на Държавна Агенция Електронно Управление /ДАЕУ/ https://edelivery.egov.bg/.

НЕЛК има действащ профил в системата за сигурно е-връчване като сигурен информационен канал за комуникация /поддържан от ДАЕУ/, за водене на кореспонденция по електронен път, която замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Системата за сигурно е-връчване е предназначена за граждани и юридически лица- администрации, организации предоставящи обществени услуги и др., като е достъпна за гражданите с ПИК на НОИ или КЕП /Квалифициран електронен подпис/, а за юридическите лица – с КЕП на  упълномощен представител.

Съобщение 4:

Считано от 16.03.2020г. временно се преустановява обучението на място в НЕЛК по медицинска експертиза. Обучението е достъпно през дистанционна форма, поддържана в НЕЛК. За да заявите участие за дистанционната форма за обучение, моля попълнете заявление за обучение, след което следвайте линка за дистанционно обучение https://nelk.bg/обучение .

НЕЛК ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА ЗАЩИТЕНИ

в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

За контакт с Националната експертна лекарска комисия – администратор на лични данни:

 • седалище и адрес на управление: София 1074, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15;
 • телефон: 02 80 539 41;
 • електронна поща: delovodstvo@nelk.bg

За контакт с длъжностното лице по защита на данните:

 • Маринела Радева
 • адрес: София 1074, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет.2, каб.30;
 • електронна поща: dpo@nelk.bg

Дейност

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити...

Нормативна база

Закон за здравето. Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки...

Съобщения

Последни съобщения

Контакти

За връзка с Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Адресът на НЕЛК е гр. София, бул. "Академик Иван Гешов" № 15.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Отговори на въпроси към Националната експертна лекарска комисия.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

На 20.07.2023г. официално откриха нов ТЕЛК в град Гоце Делчев
юли 27, 2023

На 20.07.2023г. в напълно обновения първи етаж на западния стационарен блок на МБАЛ „Иван Прочети

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО КРИЕ ИНТЕРНЕТ
юли 28, 2022

По данни на УНИЦЕФ поне  71 % от децата и младите хора играят или Прочети

юли 4, 2022

Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК)

обявява публичен търг с тайно наддаване Прочети